Ocuvite® AREDS 2 特效博視康®維生素 AREDS 2 升級配方 60粒

$360.00
暫時缺貨

 

臨床實證眼睛黃斑維生素配方
眼科醫生推薦品牌
護眼黃金比例(葉黃素10毫克+玉米黃質素5毫克)
配與美國國家眼科研究所建議成份一致